ورزش

ورزش کودکان  و نوجوانان یکی ازاساسی ترین فعالیتها در رشد و ساختن شخصیت سالم کودکان می باشد . تشویق و اطلاع رسانی فعالیتهای ورزشی و موفقیت ورزشی کودکان ایرانی در داخل و خارج از ایران یکی از برنامه های ما در این قسمت میباشد

ورزش کودکان

در دست ساخت

قهرمانان ورزشی

image-asset

عكسها و اخبار ورزشی کودکان

شما با فرستادن اخبار و  عکسهای برنامه ها و موفقیت کودکان خود  را برای ما بفرستید تا دراینجا به اطلاع سایر هم میهنان، والدين ،،معلمان و  کودکان ایرانی در داخل و خارج ایران برسانیم تا تشویقی شود برای ورزش و موفقیت سایر کودکان